Vår affärsidé

Träfrakts ambition är att vara en oberoende servicegivare till våra delägare och kunder inom skogsnäringen. Vårt mål är att skapa mervärde för vår delägande åkerier och deras kunder genom kvalitetssäkrade tjänster! 

Kundnytta

Ett Träfraktsåkeri är ett signum för kvalitet, trafiksäkerhet och leveranstrygghet. För att ett logistiksystem ska fungera från stubbe till slutkund krävs fungerande länkar som ska takta tillsammans, och där varje del utför sina uppdrag, som i alla system behövs också ett gott smörjmedel. Med dialog och samverkan är vi med och bidrar till ett klimat där transportör och kund tillsammans kan växa. Mervärden för åkeriet och transporteffektiviseringar för kunden når vi i samverkan. Prislappen för ett osmort logistiksystem är inte värt att synas. Vi ser oss som ett av dessa smörjmedel, med supportverksamhet, med transportadministrativt stöd, med hjälp med kvalitets-, arbetsmiljö-, utvecklingsfrågor mm. Ingen fråga är för liten, ingen är för stor! 

Delägarnytta

Vi ska fungera som en kontaktskapande part med syfte att bidra till utveckling av kundernas och delägarnas logistiklösningar och transporteffektivitet. Vi ska stimulera och underlätta delägarnas uppfyllande av kundkrav, samhällskrav samt Träfrakts egna aktuella policies etc.

Vi erbjuder affärssystem, inköpsavtal och administrativa tjänster och har som ambition att vara expert/kunskapsbank och erbjuda kvalificerad rådgivning till våra delägare.

Branschutveckling

I åkeriernas vardag ska också utvecklingsfrågorna hinnas med. Vi har ett uppdrag att representera och företräda våra åkerier i en rad sammanhang där dessa frågor avhandlas, hos Skogforsk, hos Biometria, osv. Vi stödjer också våra delägare i företagsekonomiska-, juridiska-, tekniska-, och allmänna utvecklings-, och rekryteringsfrågor.

Träfrakt Logistik AB

Vårt helägda dotterbolag förmedlar transporttjänster till skogliga kunder i södra Sverige. Vi är ett nyttigt komplement till i första hand våra biproduktsåkerier, vars fordon vi till stor del nyttjar i våra flöden. Vi samarbetar också med ett stort antal externa aktörer för bästa logistikupplägg för våra kunder. 

Träfrakt ska arbeta för att långsiktigt uppfylla våra åkeriers och kunders krav och förväntningar. Vår ambition är att tydliggöra vår förmåga och vilja och matcha dessa mot våra kunders önskemål.