Kvalitet i transportarbetet

Vår ambition är att kontinuerligt arbete med att förbättra kvaliteten på våra transport-, och servicetjänster. Vi arbetar långsiktigt med att uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Utöver kundkraven beaktar och följer vi de  krav som samhället ställer på oss i form av lagar, normer och regelverk. God kvalitet med hänsyn till bla klimat, arbetsmiljö-, och trafiksäkerhet skall genomlysa all vår verksamhet.

Nedan följer några särskilt viktiga aspekter att beakta i vår strävan att kvalitetsförbättra våra och våra delägares transporter:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser
  • Minskade utsläpp av hälsoskadliga ämnen
  • Hastighetsanpassning
  • Bältesanvändning
  • Nyktra och drogfria förare
  • Säkra och moderna fordon
  • Kör- och vilotidsbestämmelser efterlevs
  • Lagliga och lastsäkrade laster
  • Rätt kompetens och behörighet hos all personal